Logotype för vattenliv
Visa
varukorg
kr 0
Varukorg

Du har inga produkter i varukorgen.

kr 0
Varukorg

Du har inga produkter i varukorgen.

Vattenkvalité

Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar värdena på vattnet i din trädgårdsdamm, pool eller akvarium för att veta om något är i obalans.

En bra vattenkvalité är av stor betydelse för dina fiskar och växter.

Genom att mäta vattenvärdena regelbundet, kan du förebygga och korrigera dåliga vattenvärden i tid. För att mäta värdena kan man använda mätstickor, dropptest eller digitala mätare.

De viktigaste faktorerna som påverkar vattenvärdena är: vattenväxterna, dammfiskarna, vattenvolymen, djupet, bottenlagret och sedimenteringen.

Att testa vattnet regelbundet ger dig också möjlighet att korrigera eventuella felaktigheter i god tid innan t.ex. fiskar och växter börjar visa sjukdomssymptom.

Här går vi igenom de olika värden som vattentester presenterar.

pH eller surhet i vattnet

pH mäts i en skala från 0 till 14 där pH 7 är neutralt.

Om pH värdet är under 7 är det surt och över 7 kallas det alkaliskt. pH värdet i en damm och akvarium varierar normalt mellan något mellan dag/natt.

De här svängningarna beror till en del av ändringar i CO2 (koldioxid halten) som i sin tur beror på t.ex. växterna. Normalt stiger pH värdet på dagen. För att under natten åter falla tillbaka till sitt normala värde.

pH värdet är mycket viktigt för alla levande organismer i dammar och akvarium. Det är inte bara pH värdet i sig självt, utan också hur det samverkar med andra värden och faktorer.

Tolka mätresultat pH:

6,5 – 8,2 Idealiska värden

8,3-9 Acceptabla värden

<6,0 Vatten som faller under pH 6 är för surt och behöver rättas till. Det kan göras genom att tillsätta Koi Stabil eller OptiPond.

<5 Måste omedelbart försöka höja pH värdet genom att tillsätta Koi Stabil eller OptiPond. Som direkt åtgärd kan du göra flera delvattenbyten, 25% varje gång. Upprepa tills värdet stiger.

>8,5 pH värden över 8,5 börjar bli farligt för fiskar och växter. Sänk värdet genom att tillsätta Koi Stabil eller OptiPond. Som direkt åtgärd kan du göra flera delvattenbyten, 25% varje gång. Upprepa tills värdet sjunker.

>9,5 du måste omedelbart försöka sänka pH värdet genom att tillsätta Koi Stabil eller OptiPond. Som direkt åtgärd kan du göra flera delvattenbyten, 25% varje gång. Upprepa tills värdet sjunker.

Vid onormala värden kontrollera orsaken. Vid låga pH värden kan det bero på extremt mjukt vatten, mycket torv eller kraftig förruttnelse i vattnet. Höga pH värden kan bero på att det finns kalksten i vattnet, kraftig alg tillväxt eller mycket hårt vatten. Ett högt pH värden gör också att relativt ofarligt ammonium (NH4+) går över till det mycket giftigare ammoniak (NH3). Om pH värde går över 8,3 bör du kontrollera ammoniak värdet regelbundet. Idealisk pH värde i en trädgårdsdamm 6,5-8,3.

KH värdets roll

Tillförlitligheten av pH testet kan påverkas om KH värdet är mycket lågt (dålig buffertverkan) Det beror på att de påverkande ämnena (sura och alkaliska) inte finns i tillräcklig mängd för att registreras av pH testen. Om KH värdet är under 4 är det inte säkert att pH värdet visas korrekt av testet. Alla andra tester på remsan är riktiga. Låga KH värden kan resultera i stora svängningar av pH värdet. Vi rekommenderar därför att höja KH värdet till minst 4. Det görs enkelt med Koi Stabil eller OptiPond. I de flesta fall är det relativt ovanligt med KH under 4 men om du vet att du har mycket mjukt vatten bör det undersökas

Viktigt

Ska du justera pH värdet, gör det långsamt, en snabb förändringar kan vara skadliga för fiskar och andra organismer.

Justera pH värdet så här

Det finns produkter för att justera och få ett stabilt pH värde, t.ex. Koi Stabil eller OptiPond. De här medlen sänker respektive höjer pH värdet till idealiska förhållanden. De håller därefter pH värdet stabilt.

Nedbrytning av avfallsämnen och biologisk stabilitet

I naturen, bryts biologiskt avfall som avfallsprodukter från fiskar och växter inkl. döda organiska ämnen ner och återanvänds. Det fungerar som en kompost där mikroorganismer bryter ned avfallsämnen så det åter kan tas upp i det naturliga kretsloppet.

Avfallsämnena bryts ner till ammonium – nitrit och slutligen till nitrat som växterna och olika bakterier tar upp som näring. Processen underhålls av olika mikroorganismer. Halten av nitrit och nitrat säger oss lite om hur den biologiska jämvikten fungerar. Detta är ett mått på hur din damm eller akvarium i praktiken fungerar.

NO2 Nitrit

Nitrit bildas när syrekrävande bakterier (nitrogena) bryter ner restprodukter från fiskar och växter. Ej uppäten fiskmat m.m. Nitrit är giftigt för fiskar. Andra sorters syrekrävande bakterier har förmågan att i sin tur bryta ner nitrit till det mycket ofarligare nitrat (NO3). Genom att mäta halten av nitrit (NO2) kan du se om det finns tillräckligt med bakterier för att bryta ned (NO2) till (NO3) i samma ögonblick nitriten bildas. De nödvändiga bakterierna är beroende av att syrehalten är god i filtermaterial och pumpar. Ett exempel på problem är filter och pumpar som stängs av någon gång under dygnet. Bakterierna är också känsliga för häftiga pH svängningar. De är också känsliga för olika fiskmediciner, antibiotika och andra kemikalier. Ett högt nitritvärde (NO2) visar att den biologiska nedbrytningen fungerar dåligt. Nitrithalten ska inte överskrida 0,3 mg/liter. Om nitrithalten är för hög är det i det akuta läget nödvändigt att göra stora vattenbyten ibland flera gånger efter varandra. Mät nitrithalten regelbundet och kontrollera att den sjunkit till acceptabla nivåer. Höga nitrit värden dödar dina fiskar snabbt. För att hindra uppkomsten av nitrit kan du regelbundet tillsätta bakterier för att förbättra nedbrytningen.

Möjliga orsaker till hög nitrithalt (NO2) kan vara

 • Mycket avfallsämnen i dammen. Kontrollera att du inte har mycket bottensediment liggande – dammsug eller använd en finmaskig håv för att städa.

 • Dammfiskarna får mer mat än de äter upp.

 • Döda fiskar eller andra döda djur.

 • Inte tillräckligt med nedbrytningsbakterier -tillsätt Mikro Start, Pond Bomb, Bio Stabil eller BioKick.

 • Plötsliga förändringar i pH värdet. – kontrollera KH värdet med ett testset.

 • Dåligt eller igensatt filtermaterial -rengör filtermaterialet (dock inte för noggrant)

 • Mediciner har doserats i vattnet och påverkat nedbrytningsbakterierna.

 • Syrebrist i vattnet – stäng aldrig av pumpar och filter på nätterna.

 • Nyinstallerad damm eller akvarium där fiskarna matas för mycket – minska matning och tillsätt nedbrytningsbakterier.

NO3 Nitrat

Det sista steget i nedbrytningsprocessen är när nitriten omvandlas till nitrat. Nitrat kan nu tas upp av växterna som näring eller så kan det brytas ned i en icke syrekrävande process till kväve (biologiskt filter/växtfilter). I mindre mängder är nitrat ofarligt för fiskar. Om mängden växter är för liten för att ta upp den nitrat som bildas, kan det därför lätt uppstå alger om nitraten inte avlägsnas. En bra regel är att halva dammen skall vara täckt av växter. Överskottsnäringen kan i mindre trädgårdsdammar, minskas genom att du gör regelbundna delvattenbyten.

En lämplig nivå på nitrathalten är max 25 mg/l vatten för att minska risken för alger. Fiskar tål utan vidare 50-100 mg/l. Om den biologiska processen inte fungerar tillfredsställande kan du minska nitrathalten med regelbundna delvattenbyten. Observera att om du fyller med kranvatten från egen brunn kan det finnas risk för höga nitratvärden om källan ligger på jordbruksmark. Testa därför regelbundet det vatten du tillför dammen.

Orsaken till höga halter av NO3 (Nitrat) kan vara

 • För många fiskar i förhållande till dammens storlek och filterkapacitet.

 • Inte tillräckligt mycket vattenväxter eller att växterna är i dålig kondition.

 • Regelbundna delvattenbyten har inte genomförts.

 • Dåliga förhållanden för nedbrytningsbakterier.

 • Åtgärder att vidta om Nitrat halten är för hög:

 • Minska antalet dammfiskar.

 • Ge mindre mat till fiskarna.

 • Plantera mer vattenväxter.

 • Bygga ett biologisktfilter/växtfilter.

Cl2 Klor

I trädgårdsdammar bör det inte finnas något klor, då detta är skadligt för fiskar och växter. Men då kranvatten kan innehålla klor, är det viktigt att kolla klorvärdet vid vattenbyte. En klorhalt på mindre än 0,8 mg/liter är lämplig i trädgårdsdammar.

Vid byte av mycket vatten eller vid fyllning av hela dammen kan det vara lämpligt att mäta klorhalten i kranvattnet som tappas i dammen, för att se om det är höga värden som behöver åtgärdas. Är klorvärdet högt använd t.ex. Aqua Start eller Safe&Care som binder klor och på så sätt skyddar fiskarna.

Fosfat (PO4)

Fosfater är ett viktigt näringsämne för alla växter och viktiga för alla levande celler. Fosfater hamnar i dammen via växtdelar och/eller det som finns runt om dammen. En balans mellan tillgången på fosfat och behovet i dammen är viktig för om det blir ett överskott så lever alger gott på fosfat.

Det är alltså bara om det blir för mycket fosfat som växterna inte kan tillgodo göra sig som problem uppstår. Ett önskvärt värde för en trädgårdsdamm är mellan 0,02 och 0,5 mg per liter vatten och absolut inte över 1 mg per liter vatten. Du kan testa dina fosfatvärden med hjälp av detta vattenanalysset eller denna digitala mätare.

Behöver du minska dina fosfatvärden hittar du medel för det här.

Vi rekommenderar att du kollar av fosfatvärdet innan du behandlar mot stora angrepp av trådalger. Om fosfatvärdena är höga så hjälper inte alltid ett algmedel då de algerna har mycket näring att leva av och förökar sig snabbare än algmedlet hinner verka.

Avslutningsvis – god vattenkvalité = friska växter och fiskar!

Har du några frågor om vattenkvalité och hur du ska lösa olika värden är du alltid välkommen att kontakta oss.

Ring oss på
0480 - 73 73 40
Måndag - torsdag
09:30 - 15:00

kontakt@vattenliv.se

Inspiration

Vår egna damm

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få ny inspiration samt erbjudanden från vårt breda utbud 1 - 2 gånger per månad.


Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter
vattenliv.se
Trädgårdsliv AB, Hossmo gård 140, 388 92 Ljungbyholm
Organisationsnummer: 556603-3428
© 2022 Trädgårdsliv AB
Sitemap